Prevederi legale pentru exercitarea profesiei de bona in Romania

Legea 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona. Profesia de bona

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta lege reglementeaza exercitarea profesiei de bona in scopul asigurarii serviciilor specializate de ingrijire si supraveghere a copilului.

Art. 2

Exercitarea profesiei de bona se realizeaza conform urmatoarelor principii:

a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) egalitatea sanselor si nediscriminarea;
c) primordialitatea responsabilitatii reprezentantului legal al copilului cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului;
d) asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil;
e) respectarea demnitatii copilului;
f) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinand cont de varsta si de gradul sau de maturitate.

Art. 3

Beneficiarul serviciilor de ingrijire si supraveghere oferite de bona este copilul care necesita supraveghere si ingrijire pe timpul zilei.

Art. 4

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) bona – persoana fizica, cetatean roman sau strain, cu domiciliul sau resedinta legala in Romania, calificata potrivit prevederilor legale sa desfasoare servicii de ingrijire si supraveghere a copilului;
b) copil – persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si care nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, potrivit legii;
c) domiciliul/resedinta copilului -locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta locuieste in mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declara ca isi are locuinta principala/secundara;
d) domiciliul/resedinta bonei – locul unde aceasta declara ca isi are locuinta principala/secundara conform Codului Civil;
e) servicii de ingrijire si supraveghere a copilului, servicii instructiv, educative prin care se asigura ingrijirea, cresterea, protectia, educatia si invatarea copilului, folosind metode variate si alternative de educare si asistare a copilului.

Capitolul II – Exercitarea profesiei de bona

Art. 5

(1) Poate exercita profesia de bona orice persoana fizica daca indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman sau strain cu domiciliul/resedinta, de regula, in aceeasi localitate cu domiciliul/resedinta copilului;
b) este cetatean strain cu drept de munca in Romania si poseda un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bona;
c) are capacitate deplina de exercitiu, in conditiile legii;
d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; indeplinirea acestei conditii se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;
e) este apta din punct de vedere psihologic; indeplinirea acestei conditii se dovedeste cu raportul de evaluare eliberat in conditiile legii;
f) nu are antecedente penale, cu exceptia faptelor savarsite din culpa, dovedite prin certificat de cazier judiciar.
(2) Prin titlu oficial de calificare a bonelor se intelege:
a) certificatul obtinut in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, republicata;
b) diploma, certificatul sau un alt titlu de bona, recunoscute ori echivalate in conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare. (vezi curs bona acreditat)
(3) Documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d) – f) se actualizeaza anual.

Art. 6

Exercitarea profesiei de bona nu poate fi realizata de o persoana daca:
a) locuieste impreuna cu alte persoane care au suferit o condamnare penala definitiva, cu exceptia celor care au savarsit fapte penale din culpa, conform declaratiei pe propria raspundere, in situatia in care ingrijirea copilului are loc la domiciliul/resedinta bonei;
b) este decazuta din drepturile parintesti prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau i-au fost interzise drepturile parintesti ca pedeapsa complementara;
c) sufera de boli cronice transmisibile;
d) membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta sufera de boli cronice transmisibile, in situatia in care ingrijirea copilului are loc la domiciliul/resedinta bonei;
e) este dependenta de substante psihotrope sau stupefiante si/sau plante ori substante cu proprietati psihoactive; prevederile se aplica si pentru membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta, in situatia in care ingrijirea copilului are loc la domiciliul/resedinta bonei;
f) i-a fost retras atestatul de asistent maternal.

Art. 7

Exercitarea profesiei de bona se poate realiza, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si (3), prin:

a) furnizarea serviciilor in baza unui contract individual de munca incheiat intre bona si o persoana juridica;
b) desfasurarea activitatii bonei ca persoana fizica autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8

(1) In desfasurarea activitatii, bona indeplineste, cel putin, urmatoarele atributii:
a) ingrijirea si supravegherea copilului;
b) hranirea copilului;
c) acordarea primului ajutor in caz de imbolnavire/accidentare a copilului;
d) informarea reprezentantului legal al copilului cu privire la evolutia acestuia, precum si informarea de urgenta a angajatorului referitor la aparitia unor situatii deosebite cu privire la copil;
e) insotirea copilului la activitati recreative, culturale, artistice, sportive si scolare proprii varstei sau sprijinirea acestuia pentru desfasurarea unor asemenea activitati, precum si realizarea de activitati de educare si dezvoltare a deprinderilor de viata independenta;
f) alte atributii convenite prin contract.
(2) Atributiile prevazute la alin. (1) sunt exercitate in baza unui plan de activitati, stabilit de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, in functie de nevoile copilului si ale familiei acestuia.
(3) Modelul planului de activitati prevazut la alin. (2) va fi stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si va fi anexa la contractul individual de munca/contractul de prestari servicii.

Art. 9

Bona pierde calitatea de a profesa si de a desfasura activitati de ingrijire si supraveghere a copilului in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care nu mai este indeplinita una dintre conditiile prevazute la art. 5 alin. (1);
b) nu sunt respectate prevederile art. 5 alin. (3);
c) intervine una dintre situatiile prevazute la art. 6.

Capitolul III – Raspundere, monitorizare si control

Art. 10

(1) Bona raspunde disciplinar, contraventional, civil si penal, dupa caz, potrivit legii.
(2) In situatia in care bona este organizata ca persoana fizica autorizata raspunde, pentru nerespectarea conditiilor contractuale, contraventional, civil si penal, dupa caz, potrivit legii.
(3) Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia si sanctiunile disciplinare sunt prevazute in normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 11

(1) Monitorizarea activitatii bonei este realizata de catre angajator, in baza contractului individual de munca incheiat intre cele doua parti.
(2) Monitorizarea activitatii bonei, in situatia in care aceasta este organizata ca persoana fizica autorizata, se realizeaza in baza contractului de prestari servicii incheiat intre reprezentantul legal al copilului si persoana fizica autorizata.
(3) Modelul contractului de prestari servicii prevazut la alin. (2) va fi stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 12

Controlul privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5, precum si controlul privind calitatea serviciilor de ingrijire si supraveghere a copilului exercitate de bona, se realizeaza de catre institutiile cu atributii de control al calitatii in domeniul serviciilor sociale.